Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stánky pohybovna.sk je občianske združenie Pohybovňa, so sídlom Hviezdoslavova 22, 90101 Malacky, IČO: 51458667.
Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú: telefónne číslo: +421 917 245 748 , alebo e-mail pohybovna@gmail.com
Služby pozostávajú z kurzov, táborov, workshopov, open gymov a inou činnosťou organizovanou v súlade so stanovami Pohybovňa o.z., za cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj a podporu Parkouru na Slovensku. Aktuálna ponuka služieb je dostupná na www.pohybovna.sk

Článok II.
Podmienky poskytovania služby

Kurzy 

1.     Kurzy organizované Pohybovňa o.z., sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.

2.     Podmienkami navštevovania kurzov sú vek (podľa druhu kurzu) a dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na kurz. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví.

3.     V prípade akútneho ochorenia v trvaní viac ako 2 týždne, je nutné nás informovať telefonicky alebo e-mailom, inak člen stráca nárok na finančnú náhradu za neabsolvované tréningy (vid. Čl. III, bod 5. )

4.     Vyplnením a odoslaním prihlášky člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami kurzu a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Pohybovňa o.z.. Taktiež prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

5.     Vyplnením a odoslaním prihlášky berie člen/zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať.

6.     Tréningy Pohybovňa môžu svojim charakterom vyzerať nebezpečne. Na našich kurzoch sa venujeme systematickej príprave členov, ktorá pozostáva z fyzickej, psychickej a technickej prípravy. K náročnejším prvkom sa dostávame až po zvládnutí základných prvkov a ku každému členovi pristupujeme v závislosti od jeho individuálnych predispozícií. Tréningový proces je modelovaný tak, aby sa telo systematicky adaptovalo na záťaž, ktorá je súčasťou tréningu. Bez adekvátnej prípravy nie je možné pristúpiť k zložitejším preskokom alebo akrobatickým prvkom.

7.     V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, podávame prvú pomoc a okamžite kontaktujeme zákonného zástupcu. Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera alebo jeho asistenta, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Pohybovňa o.z. preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na tréningu.

8.     Súčasťou našich kurzov sú aj tréningy vonku. Tie sú zaradené až po adekvátnej príprave vykonanej v bezpečných podmienkach telocvične. Účasťou na týchto tréningoch berie člen na vedomie zvýšené riziko úrazu, ktoré môže vzniknúť v priebehu tréningu vonku. Ďalej bol oboznámený s tréningovým procesom a boli mu zodpovedané všetky prípadné otázky. Tréningy vonku sa konajú za každého počasia, pokiaľ nie je rozhodnuté inak, preto je potrebné prispôsobiť tomu vhodné oblečenie.

9.     Pohybovňa o.z. nezodpovedá za zranenia a škody na majetku mimo tréningového procesu.

10.    Pohybovňa o.z. nezodpovedá za straty a odcudzenie majetku. 

Tábor

Tábory organizované Pohybovňa o.z. sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti. 

  1. V prípade súvislých táborov s prespaním sú podmienkami účasti na tábore sú vek, dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Pred zahájením táboru musí člen navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné doložiť vyhlásením od lekára a zákonného zástupcu, ktoré člen odovzdá pri nástupe na tábor. Ak tak neurobí, nie je možné absolvovať tábor a člen stráca nárok na finančnú náhradu. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na tábor. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví
  2. V prípade denných táborov bez prespania je potrebné doložiť vyhlásenie zákonného zástupcu rodiča a zdravotnom stave dieťaťa

3.     Vyplnením a odoslaním prihlášky člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami účasti na tábore a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Pohybovňa o.z., a prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

4.     V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, príslušný zdravotník podáva prvú pomoc a následne kontaktujeme zákonného zástupcu.

5.     Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta alebo príslušného dozoru, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Pohybovňa o.z. preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené pri aktivitách Pohybovňa o.z.

6.     Vyplnením a odoslaním prihlášky berie člen/zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraz mohli nastať.

7.     Organizátor a pracovníci tábora nezodpovedajú za stratu / krádež / poškodenie osobných vecí dieťaťa (oblečenie, obuv, elektronika, mobilné telefóny, peniaze a iné). Organizátor nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

8.     Vyplnením a odoslaním prihlášky, zákonný zástupca člena, splnomocňuje pedagogický dozor k prehliadnutiu batožiny člena, v prípade podozrenia prechovávania zakázaných látok a predmetov (alkohol, cigarety a iné omamné látky, nože, ihlice, zbrane). Taktiež súhlasím s odobratím zakázaných látok a predmetov, a následným vykonaním skúšky pri podozrení na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok u člena. V prípade porušenia disciplíny si organizátor vyhradzuje právo na okamžité vylúčenie člena z tábora bez nároku na finančnú náhradu.  

Článok III.
Platobné a storno podmienky

Platobnými podmienkami sa rozumejú platby za služby medzi členom a Pohybovňa o.z.

Kurzy

1.     Člen / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na kurz Pohybovňa o.z., je povinný uhradiť najneskôr do začiatku 2. tréningu platbu .

2.     Pokyny k platbe obdrží člen / zákonný zástupca na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Platbu je možné uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti priamo na tréningu.

3.     Člen / zákonný zástupca má právo po prvom absolvovanom tréningu bezplatne zrušiť prihlásenie.  

4.     V prípade neskoršieho nastúpenia na kurz sa prosím informujte o výške príspevku na email pohybovna@gmail.com. Následne vám vypočítame adekvátnu sumu za daný kurz.

5.     Storno podmienky: Ak je dieťa choré dlhšie ako 2 týždne, je potrebné nás o tom vopred informovať a potom poslať na náš email potvrdenie od lekára. Následne odrátame 50% z ceny neabsolvovaných tréningov. Nárok na vrátenie 100% z ceny neabsolvovaných tréningov vzniká v prípade vážneho úrazu, ktorý znemožní dokončenie kurzu. Vtedy je možné vrátiť peniaze za zvyšné tréningy, alebo ich preniesť do ďalšieho kurzu. 

Tábory

1. Zákonný zástupca, ktorý prihlásil dieťa na tábor organizovaný Pohybovňa o.z., obdrží pokyny k platbe na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Platbu je možné uhradiť v hotovosti, alebo na účet po dohode.

2. Sumu treba uhradiť v termíne stanovenom v správe od Pohybovne o.z. Ak čiastka nebude uhradená v stanovenom termíne, nevieme zaručiť rezerváciu miesta v tábore.

3.     V prípade registrácie po stanovenom termíne je potrebné zaplatiť celú sumu do 3 pracovných dní.

4.     Storno podmienky: záloha, ktorá predstavuje 50% z ceny služby je nevratná. Nárok na vrátenie doplatku vzniká v prípadoch:

Nenastúpenia na tábor z iných ako zdravotných dôvodov:

20 a viac dní pred začatím táboru bude vrátených 100% z celkovej zaplatenej sumy

10 dní pred začatím táboru bude vrátených 50% z celkovej zaplatenej sumy

7 až 1 deň pred začatím táboru nebude čiastka vrátená

Nenastúpenia na tábor zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz) 

10 a viac dní pred začatím táboru bude po predložení dokladu od lekára vrátených 100% z celkovej sumy tábora (záloha, doplatok)

7 až 1 deň pred začatím táboru bude po predložení dokladu od lekára vrátená celková suma tábora  po odpočítaní už zaplatených nákladov na Vaše dieťa (strava, vstupné poplatky a pod.)

Článok IV.
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov, na základe ktorých sme vypracovali Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.     Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka.

2.     Občianske združenie Pohybovňa o.z. má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia členov, ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv členov.