Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Ustanovenia o ochrane osobných údajov vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov v Pohybovňa, o.z.. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Právny základ tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej„GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Kontaktný formulár/Prihláška

Účely spracovania údajov/Právne základy:

S osobnými údajmi, ktoré nám dáte pri vypĺňaní kontaktných formulárov, prihlášok, cez telefón alebo e-mail, sa zaväzujeme zaobchádzať dôverne. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely. Právny základ na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky, vyriešiť vzniknuté problémy, prípadne zo záujmu o poskytované služby.

V prípade poskytnutia osobných údajov dieťaťa alebo zverenca dávate týmto súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, ako rodič alebo zákonný zástupca.

Tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo však boli z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Všetky osobné údaje budú spracovávané po nevyhnutne dlhú dobu, kým bude trvať právny základ pre ich uchovávanie.

2. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Účely spracovania údajov/Právne základy

Spracujeme vaše osobné údaje, ako: meno, priezvisko, titul, email, telefónny kontakt, adresa bydliska, fotografia, video záznam aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme vám touto cestou mohli posielať informácie o podujatiach a službách, ako aj na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb v rozsahu právneho základu.

Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia príslušného súhlasu článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

3. Právo na námietku        

Proti spracovaniu osobných údajov na uvedené účely môžete kedykoľvek, bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou pre budúcnosť vzniesť námietku. Stačí zaslať e-mail alebo list poslaný poštou na kontaktné údaje uvedené pod č. 4.7.

Tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám.

Pokiaľ odvoláte váš súhlas s jednotlivými reklamnými opatreniami alebo s určitými reklamnými opatreniami nebudete súhlasiť, budú vaše údaje z príslušných e-mailových zoznamov vymazané.

Ak vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná na ďalšie reklamné spracovanie údajov.

4. Vaše práva ako dotknutej osoby

4.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa vás
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie lehoty uloženia
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo námietky proti tomuto spracovaniu
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

4.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo na opravu vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

4.4 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované
 • odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie
 • osobné údaje neboli zákonne spracované
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že od nich požadujete vymazanie osobných údajov.

4.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude vami spochybnená
 • spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

4.6 Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, ak:

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

4.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Pohybovňa o.z.